به تارنمای سازمان انرژی های نو ایران خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

انجام امور خدماتی

مناقصه

91/5

سازمان انرژی های نو ایران

سازمان انرژی های نو ایران

آگهی مناقصه پیمانکار امور خدماتی و پشتیبانی

مناقصه شماره 5/91

1-نام و نشانی کارفرما:

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

تهران - شهرک قدس انتهای بلوار شهید دادمان - جنب بزرگراه یادگار امام (ره) - ساختمان انرژی - طبقه سوم - اتاق 320- تلفن: 88084688 دورنگار: 88362160 - وب سایت:http://www.suna.org.ir

2-موضوع مناقصه:

 انجام امور خدماتی (فعالیتهای نظافت، خدمات پذیرایی ، تشریفات، نامه‌رسانی داخلی و سایر فعالیتهای قابل واگذاری)

3- برآورد اولیه موضوع مناقصه :

سه میلیارد و هشتصد میلیون (000ر000ر800ر3) ریال

4- مدت زمان و محل انجام کار: 12 ماه - ساختمان مرکزی سازمان و سایت نیروگاههای طالقان، مشکین‌شهر، شیراز، ساوه و بابائیان 

5- مدت اعتبار پیشنهادات:

 سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات

6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

 000ر900ر17 ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

7- واجدین شرایط :

دارندگان تأیید صلاحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه موضوع مناقصه  

کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت پنج روز ( به جز پنجشنبه، جمعه)، با در دست داشتن کپی تأیید صلاحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی برای فعالیت‌های فوق‌الذکر به همراه معرفینامه کتبی و فیش واریز به مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000ر150) ریال به حساب سپهر شماره 2195188503004، به نام سازمان انرژیهای نو ایران و با مراجعه به نشانی فوق‌الذکر، اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، مهرو امضا در تاریخ مندرج در اسناد مناقصه، به همان نشانی مسترد نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 88084688 تماس حاصل فرمائید.

 

                                                                                      سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)