به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم اختلاط کامل
هاضم اختلاط کامل یکی از پرکاربردترین هاضمهای بی هوازی است. هاضم های صنعتی زیادی برای هضم لجن و سایر زائدات از این نوع ساخته شده اند. هاضم اختلاط کامل مخزنی است که مجهز به سیستم گرمایش و همزن برای همزدن محتویات میباشد. اکثر این هاضم ها در ناحیه مزوفیلیک و بعضی از آنها در ناحیه ترموفیلیک بهره برداری میشوند. سیستم گرمایش این هاضم ها ممکن است داخل هاضم یا بیرون هاضم باشد.

زیست توده 18