به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم اسیدی فازی شده
در این نوع هاضم برای افزایش سرعت هضم، مراحل اسیدوژن و متانوژن در دو هاضم جداگانه انجام می شود. در هاضم اول مرحله اسیدوژن انجام میشود، لذا PH در این هاضم حدود 5 است در این PH باکتریهای اسیدوژن فعالیت بیشتری دارند، در حالی که در هاضم دوم باکتری های متانوژن فعالند و PH در آن حدود 8 – 7 است.

زیست توده 26