به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم بی‌هوازی بافل‌دار
در این هاضم‌ها با تعبیه راه بندهایی در داخل محفظة تخمیر، فاضلاب با یک تودة زنده فعال باکتری در تماس بوده و به دلیل طرح خاص سیستم، اکثر توده زنده میکروبیولوژی در راکتور باقی‌ مانده و باعث می‌گردد تا راندمان حذف باز آلودگی افزایش یابد. نظر به بار آلودگی و میزان جامدات موجود در فاضلاب می‌توان جهت افزایش کارآیی این هاضم، تعداد مناسبی بافل (راه‌بند) را در مسیر جریان مواد طراحی کرد. راندمان گزارش شده در این هاضم بسیار بالا می‌باشد، به طوری که در حرارت 35 درجه و زمان ماند یک روز هشتاد درصد کاهش در COD برای موادی با COD بین 7-1 گرم در لیتر برای این هاضم‌ها گزارش شده است.

زیست توده 21