به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

ویژگی‌های باکتری‌هایی فرایند هضم بی هوازی
باکتری‌های سازنده اسید به همراه باکتری‌های سازنده متان بیشترین نقش را در فرایند هضم بی‌هوازی ایفا می‌کنند. این میکروارگانیسم‌ها شامل باکتری‌های بی‌هوازی اختیاری (که ترکیبات آلی محلول و ساده را تخمیر می‌کنند) و باکتری‌های بی‌هوازی اجباری (که کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها را تجزیه می‌کنند) می‌باشند.
کیفیت فرایند تجزیه در شرایط بی‌هوازی به شرایط محیطی و سازوکار باکتری‌ها بستگی دارد لذا تغییر در شرایط بهره‌برداری که منجر به تغییر گونه‌های غالب باکتریایی می‌شود باعث تغییر در غلظت اسیدها و الکل‌ها شده و به‌طور قابل‌ توجهی میزان مواد مغذی موجود برای باکتری‌های سازنده متان، فعالیت آنها و در نتیجه عملکرد هاضم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

باکتری‌های اسیدساز:
اسیدسازها اغلب بی هوازی اختیاری هستند و در برابر تغیرات PH و دما نسبتاً مقاوم هستند. باکتری‌های اختیاری می‌توانند از اکسیژن محلول در متابولیسم استفاده کنند. اسیدسازها زمان تقسیمی در حدود چند ساعت دارند و می‌توانند در شرایط مختلف محیطی عمل کنند.

باکتری‌های متان ساز:
باکتری‌های تولیدکننده متان از نظر مرفولوژی (ریخت‌شناسی) گروه متفاوتی از ارگانیسم‌ها هستند که دارای شکل‌ها، الگوی رشد و اندازه‌های متنوعی هستند. این باکتری‌ها در دمای های بالا به ‌خوبی رشد می‌کنند. این‌گونه از باکتری‌ها حساس به اکسیژن هستند و بی‌هوازی‌ اجباری هستند.

زیست توده 15