به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

فرایند هضم بی هوازی
هضم بی‌هوازی متشکل از چندین مرحله متوالی واکنش‌های شیمیایی و بیوشیمیایی است. در این فرایند تجزیه مواد آلی بدین ترتیب است که طی چهار مرحله به موارد ریزتر و نهایتاً به شکل بیوگاز به همراه مواد تجزیه‌شده از سیستم خارج می‌شود. این جهار مرحله عبارتند از:
• هیدرولیز
• اسیدسازی
• استات سازی
• متان سازی

هیدرولیز
در این فاز ترکیبات پیچیده‌ای مانند کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و لیپید ها به شکل حل‌شدنی تبدیل و به منومرهای ساده هیدرولیز می‌شود. محصولات هیدرولیز شامل گلوکز، آمینواسیدها، اسیدهای چرب، و ... میباشد. هیدرولیز یک مرحله محدودکننده‌ی سرعت فاز اسیدسازی است.لذابا افزایش سرعت این مرحله میتوان سرعت اسیدسازی را افزایش داد.

اسیدسازی
در این فاز باکتری‌های اسیدساز مونومرهای ساده محصول فاز اول را به اسیدهای چرب فرار و دی‌اکسید کربن تبدیل می‌کنند. پروپیونیک اسید، بوتیریک اسید و استیک اسید و الکل از محصولات باکتری های اسیدساز هستند.

استات سازی
در این مرحله اسیدهای چرب فرار به استیک اسید، دی اکسید کربن و هیدروژن تبدیل می شوند.


متان سازی
باکتری‌های متان ساز استیک اسید و هیدروژن تولیدی از مراحل قبل را به متان تبدیل می‌کنند. این فاز آخرین مرحله در تجزیه مواد الی به شکل بی‌هوازی می‌باشد.

زیست توده 14

در برخی منابع فرایند هضم بیهوازی را به 3 مرحله کلی تقسیم نموده و مراحل اسید سازی و استات سازی را باتوجه به خروجی ایندو فاز، به صورت یک مرحله در نظر میگریند.
• هیدرولیز
• اسیدسازی
• متان سازی